Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

5750 c2c4
Reposted fromvelchomiq velchomiq viaolakocie olakocie
3481 2c15
Reposted frommrocznakatia mrocznakatia viaiblameyou iblameyou
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaolakocie olakocie
4726 8850 500
Reposted fromverronique verronique viaiblameyou iblameyou

June 06 2015

lajf
Reposted fromjulios julios viaretaliate retaliate

May 22 2015

5617 4da0
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso

April 13 2015

3465 57bc
Reposted fromseverine severine viafajnychnielubie fajnychnielubie
2518 8ce0 500

kitty-en-classe:

Les amants réguliers (Philippe Garrel, 2005)

3229 4fa4
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
Ed Vebell illustration to “Loneliness Is Dangerous" by Harry Coren. Cutline: “Alone in the midst of millions, the girl, who longed to talk to someone, stood on her fire escape as the voices of others, enjoying the companionship denied her, drifted up through the night." Sunday Mirror Magazine, August 14, 1955.
Reposted fromhalucine halucine viaARTdisorder ARTdisorder
1783 8882 500
##
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viaolakocie olakocie

January 18 2015

Przeraża mnie zarówno zostanie jak i wyprowadzenie się z tego miasta.
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaolakocie olakocie
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka,Co robić, co robić
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaolakocie olakocie
6565 2782 500
Reposted fromfreakish freakish viaxnothumanalall xnothumanalall
4345 2472 500
Reposted fromcalamagrostis calamagrostis viaptak ptak
Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki

December 17 2014

3833 6efc
Reposted frombitner bitner viaptak ptak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl